Regulamin

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa ogólne zasady,warunki i tryb zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży prowadzonej przez Joannę Dąbrowską działalności  pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Joanna Dąbrowska  w siedzibie w Katowicach za pośrednictwem sklepu internetowego best-herb.pl
 1. Korzystanie z serwisu best-herbs.pl jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i może się odbywać wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.
 2. Sklep internetowy Best Herbs dostępny pod adresem internetowym best-herbs.pl, prowadzony jest przez Joannę Dąbrowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PHU Dąbrowska Joanna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 631-260-67-96 REGON 243144021,adres ul. Dąbrowskiego 3, 40-032 Katowice tel. 590 569 068, Nr rachunku bankowego:  73 1050 1360 1000 0097 1282 0514

§2

DEFINICJE

 1. Konsument ​- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową., w treści niniejszego regulaminu występujący pod określeniem „Kupujący” lub „Klient”
 2. Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU Dąbrowska Joanna z siedzibą Katowicach 40-032 , ul. Dąbrowskiego 3  , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 631-260-67-96 REGON  243144021; email sklep@best-herbs.pl będacej jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.
 3. Sklep ​-  serwis internetowy dostępny pod adresem www.best-herbs.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),w rozumieniu  Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964roku w przypadku Kupujących bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
 5. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie ​- oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 7. Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta
 14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, a która jest podana w sklepie sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednotka)
 15. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna. Wada fizyczna –niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna miećze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedającyzapewnił Konsumenta
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającegoprzy zawarciu umowy, a Sprzedającynie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  4. została Konsumentowiwydana w stanie niezupełnym
  5. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producentlub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 16. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 17. Cennik dostaw– znajdujące się pod adresem best-herbs.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 18. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem
 19. Dowód zakupu– faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 20. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 21. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 22. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem best-herbs.pl
 23. Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

§3

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Umowazawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedającyjest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego Best Herbs. Podanie numeru telefonu lub (i)adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.
 6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem  strony www  znajdującej się pod adresem www.best-herbs.pl w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.
 7. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Ceny w Sklepie Internetowym www.best-herbs.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
 9. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych na stronie internetowej, przypadku nie możności niezwłocznego zrealizowania zamówienia m.in. w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców, sprzedawca niezwłocznie powiadomi kupującego za pośrednictwem  telefonu lub poczty elektronicznej, podanych w formularzu rejestracji , przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.
 10. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez Kupującego.
 11. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, po uregulowaniu należności za zamówione artykuły.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 13. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 14. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego: sklep@best-herbs.pl
 15. Zawartość strony jest własnością Best-herbs i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane w celach komercyjnych jedynie za pisemną zgodą właściciela. Wszelkie próby zapożyczania, kopiowania, cytowania i odsprzedaży wzorów, zdjęć, pomysłów i opisów są zabronione.
 16. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym www.best-herbs.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 17. Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie  Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty
 3. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA oraz IMIĘ I NAZWISKO. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

§5

CZAS REALIZACJI

 1. Czas wysyłki zależy od dostępności produktów w magazynie (informacja o dostępności jest podana przy każdym produkcie) i jest zawsze dopasowana do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Dokładamy wszelkich starań aby prezentowana przez nas oferta zawierała faktyczny stan magazynowy. Może się jednak zdarzyć, ze czas realizacji w przypadku jakiegoś produktu się przedłuży – poinformujemy wówczas Państwa o tym fakcie niezwłocznie
 2. Przy każdym z produktów znajduje się informacja o jego dostępności w sklepie:
  1. Brak towaru – chwilowo 0 sztuk na magazynie; jeżeli jesteś bardzo zainteresowany tym produktem poinformuj nas telefonicznie :570 569 068 lub e-mailowo sklep@best-herbs.pl
  2. Na wyczerpaniu – ostatnie sztuki danego towaru, warto się pospieszyć z zakupem!
  3. Średnia ilość – mamy przynajmniej kilka/kilkanaście egzemplarzy
  4. Duża ilość – w magazynie mamy wystarczającą ilość produktu, aby obsłużyć wiele zamówień
  5. Dostępny na zamówienie – możemy specjalnie dla Ciebie sprowadzić ten produkt - skontaktuj się z nami poprzez email: sklep@best-herbs.pl i lub telefonicznie: 570 569 068
  6. Spodziewana dostawa – produkt będzie dostępny już wkrótce
  7. Wycofany z oferty – produkt nie jest już dostępny w ofercie naszego sklepu
 3. Czas dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy zamówienia. Firma kurierska umożliwia dostarczenie zamówienia zazwyczaj w 1-3 dni robocze od nadania. Poczta Polska - czas dostawy wynosi do 72 godzin.
 4. Celem sprawdzenia  kosztów  dostawy zakupów należy dodać wszystkie zamawiane przedmioty do koszyka i wybrać sposób dostawy i płatności. W trakcie składania zamówienia są Państwo na bieżąco informowani o kosztach dostawy.  Koszty dostawy można zmieniać do momentu zatwierdzenia sposobu płatności.

§6

PRZESYŁKI ZAGRANICZNE

 1. Ceny i opcje wysyłki  za granicę  ustalane są indywidualnie. Cena wynika z ciężaru paczki i omówionego wcześniej sposobu wysyłki. Za granicę nie wysyłamy paczek za pobraniem (wyłącznie za przedpłatą przelewem). Odbiorca paczki w całości pokrywa koszty przesyłki.
 2. Zamówienia składane w naszym sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Każde zamówienie złożone w niedziele lub święta będzie realizowane w pierwszym następującym dniu roboczym. Zamawiane produkty przesyłane na adres podany w zamówieniu.

§7

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Istnieją trzy formy płatności:
  1. Szybkie Przelwy24
  2. Przelew tradycyjny,
  3. Pobranie
Szybkie Przelewy24Przelew tradycyjnyPobranie
Dzięki systemowi elektronicznemu w łatwy i szybki sposób zapłacą Państwo za zakupy, bez konieczności wypełniania żadnych danych. System sam przekieruje Państwa na stronę, gdzie za pomocą kilku kliknięć wpłacą Państwo kwotę zamówienia na konto sklepu.Po dodaniu przedmiotów do koszyka i kliknięciu „Zapłać przelewem tradycyjnym” dostaną Państwo email z danymi do przelewu oraz kwotą zamówienia. Proszę pamiętać, że Państwa zamówienie zacznie być realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto sklepu.Wystarczy dodać przedmioty do koszyka i zaznaczyć „Płatność przy odbiorze”. My wysyłamy towar a Państwo płacą kurierowi gdy dostarczy paczkę.
Jak to zrobić?  
 1. Wybieramy produkty w sklepie i dodajemy do koszyka
 2. Gdy lista przedmiotów w koszyku będzie kompletna klikamy „Przejdź do płatności”
 3. Po kliknięciu „Zapłać Przelewy24"  zostajemy przekierowani na odpowiednią stronę
 4. Po przeprowadzeniu płatności system z powrotem przekierowuje nas do strony głównej sklepu
Jak to zrobić?  
 1. Wybieramy produkty w sklepie i dodajemy do koszyka
 2. Gdy lista przedmiotów jest kompletna klikamy „Przejdź do płatności”
 3. Klikamy formę płatności „Zapłać przelewem”
 4. Na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z danymi do przelewu
 5. Po zatwierdzeniu wpłaty na konto naszego sklepu my wysyłamy do Państwa zamówienie
Jak to zrobić?  
 1. Wybieramy produkty w sklepie i dodajemy do koszyka
 2. Gdy lista przedmiotów jest kompletna klikamy „Przejdź do płatności”
 3. Jako formę płatności wybieramy „Płatność przy odbiorze”
 4. Czekamy, aż kurier przywiezie zamówienie po czym opłacamy zamówienie
 1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty za zakupione produkty i koszty wysyłki. Cena przesyłki zawiera podatek VAT.
 2. Akceptujemy  płatność na konto, płatność   za pobranie, płatność za pośrednictwem serwisu Pzrelewy24 - po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informacje potrzebne do dokonania płatności.
 3. W tytule płatności proszę wpisać nr zamówienia, imię i nazwisko.
 4. Do każdego zamówionego towaru Sprzedawca dołącza dowód zakupu w formie paragonu, a na życzenie wystawiamy fakturę.
 5. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych nie otrzymamy wpłaty należności i nie będzie z Państwem żadnego kontaktu, wszczynamy kroki do unieważnienia transakcji.

§8

CENNIK WYSYŁKI

 1. Cena przesyłki jest podana w koszyku.

§9

WYSYŁKA

 1. ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 250 zł WYSYŁAMY GRATIS!
 2. Towar wysyłamy od poniedziałku do piątku.
 3. Towar jest zawsze starannie zapakowany.

§10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty fizycznego otrzymania Produktu przez Kupującego  lub wskazanej przez niego osoby  innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym regulaminie w § 1.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

§11

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione.

§12

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: a. W przypadku Kupującego , który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13  

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich zaistniałych  sporów jest sąd według właściwości  miejscowej dla Kupującego  lub  właściwości przemiennej tj. według miejsca zamieszkania Kupującego lub siedziby Sprzedającego .
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dlaKupującegow zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).